-verdeliet heeft een anbistatus-2017.jpg

In 2014 werd aan Verdeliet de ANBI status gegeven. Met deze erkenning zijn we erg blij en voor gulle gevers kan dit een belastingvoordeel opleveren (Kijk voor meer informatie: zie www. belastingdienst.nl).

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Verdeliet werkt aan samenwerking en betrokkenheid met ondernemers, organisaties, bedrijfsleven, particulieren en overheid. We nodigen ondernemers en bedrijfsleven uit om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven door zich op een of andere manier in te zetten voor de Wereldtuin. We kunnen rekenen op veel steun! Alle opbrengsten worden direct ingezet om aan de doelstellingen van Verdeliet te werken.

De volgende tekst geeft achtergrondinformatie die van belang is voor een ANBI-instelling.

http://www.vriendenvoedselbank.nl/wp-content/uploads/2015/12/ANBI_FC.jpgANBI instelling                                                             

Algemeen
Naam van de ANBI: Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk
RSIN/fiscaal nummer: 8531 12 423
KvK-nummer: 58612246

Contactgegevens:
E-mail: info@verdeliet.nl
Adres: Toermalijnlaan 40, 5431 ZK Cuijk

Bestuurssamenstelling:

Dagelijks bestuur

  • Voorzitter: Stan van den Hoogen
  • Secretaris: Wilmy Hombergen
  • Penningmeester: Liebbe Bosch
  • Bestuurslid: Christ Tielemans

Doelstelling

Het ontwikkelen en onderhouden van een voedseltuin met een wijk- en ontmoetingsfunctie. Een plek waarin met plezier wordt gewerkt en waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf, elkaar en de tuin. Een speciale plek is er voor de kwetsbare medeburger.

Het op een sociaal duurzame wijze gezond voedsel produceren en dit met elkaar delen.

Het organiseren van educatieve, culturele en ontspannende activiteiten.
 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Vereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook alle vrijwilligers die activiteiten verrichten, doen dat op basis van vrijwilligheid. Alleen de gastheer/gastvrouw die de verhuur regelen en uitvoeren ontvangen een vrijwilligersvergoeding..

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Vereniging zijn gestart in 2013 en zijn te splitsen in twee onderdelen. Onderdeel 1 zijn de kernactiviteiten: de basis voor de vereniging. Hiervoor draagt het bestuur de verantwoording.

Onderdeel 2 zijn de overige activiteiten. Dit zijn activiteiten die passen bij de doelstelling van de vereniging. Deze zijn gekoppeld aan mensen die daar inspirerende ideeën over hebben en de tijd om het te organiseren.

De kernactiviteiten zijn;

1. Het inrichten, onderhouden en exploiteren van de ecologische voedsel- en ontmoetingstuin en verkoop van tuinproducten.

2. Het exploiteren van de locatie via verhuur.

3. Het organiseren van educatieve en culturele activiteiten.

Voorbeelden van de overige activiteiten zijn;

1. Het 3 maal per jaar organiseren van een poëtisch ontbijt.

2. De jaarlijkse open dag 

3. Infostands bij evenementen

4. Wijkactiviteiten zoals het project Samen eten & ontmoeten, waaronder De Voedselapotheek.

Beleidsplan
Het Koersdocument “ Kruisbestuiving” van Wereldtuin Verdeliet 2020- 2025 geeft richting voor de komende jaren. Jaarlijks stelt het bestuur van de Vereniging Wereldtuin Verdeliet de doelen voor het komend jaar vast. De uitvoering daarvan is een continu proces en wordt daarom ook jaarlijks aangepast.

Er is jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording in de vorm van een  jaarverslag en financiële eindafrekening. De Vereniging is op 23 augustus 2013 opgericht dient het algemeen belang. De Vereniging heeft geen winstoogmerk.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en de Vereniging bouwt geen vermogen op. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt besteed conform de doelstelling van een ANBI instelling. De Vereniging werft fondsen en donaties bij zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast kan iedereen lid worden van de vereniging tegen betaling van de jaarlijks vast te stellen contributie. Alle behaalde opbrengsten komen direct ten goede aan haar doelstelling.

De administratie wordt gevoerd door de administrateur in overleg met de penningmeester en er vindt jaarlijks een kascontrole plaats. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door het stichtingsbestuur.